งานของมูลนิธิ

ระบบการมอบทุนการศึกษา

ระบบมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนสอนภาษาเคียวริตสึ

ทุนการศึกษา N2 (50,000 เยน )

หากเป็นนักศึกษาที่มีความพยายามก็สามารถรับทุนการศึกษานี้ได้

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่มอบ

1 .มอบให้กับนักศึกษาที่สามารถสอบผ่านการวัดระดับภาษา N2 ขึ้นไป

หากนักศึกษาสอบผ่านระดับ 2 เพียงแค่ยื่นใบประกาศในการสอบผ่านวัดระดับก็สามารถรับเงินทุนได้ ในวันปฐมนิเทศ

2 สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านระดับอื่นๆที่สูงกว่า N2

1 ตารางจำนวนทุนและนักเรียนจากประเทศนั้นๆที่ได้รับมอบในแต่ละปี โดยมอบให้กับนักศึกษาที่สามารถสอบผ่านการวัดระดับภาษา N2 ขึ้นไป

วิธีการรับมอบ หากนักศึกษาสอบผ่านระดับ N2แล้ว แค่ยื่นใบประกาศในการสอบผ่านวัดระดับก็สามารถรับเงินทุนได้ ในวันปฐมนิเทศ

(ตารางแสดงจำนวนทุนและสัญชาติของนักเรียนที่ได้รับทุนดังกล่า)

สัญชาติ ปีการศึกษา 2012 ปีการศึกษา 2013 ปีการศึกษา 2014
จีน 8 6 3
พม่า 2 1 0
เวียดนาม 0 3 3
เกาหลี 0 4 1
อื่นๆ 0 0 3
รวม 10 14 10

2 สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านระดับ N2

เพียงแค่ตอนปฐมนิเทศ ผู้เข้าเรียนสามารถสอบผ่านวัดระดับที่เทียบเท่าระดับ 2 ที่ทางโรงเรียนจัดสอบขึ้น ซึ่งหากสอบผ่านก็สามารถรับทุนนี้ได้

(ตารางแสดงจำนวนทุนและสัญชาติของนักเรียนที่ได้รับทุนดังกล่า)

สัญชาติ ปีการศึกษา 2012 ปีการศึกษา 2013 ปีการศึกษา 2014
จีน 1 1 2
พม่า 0 0 1
เวียดนาม 1 0 0
เกาหลี 0 2 0
อื่นๆ 0 0 0
รวม 2 3 3
รวมทั้งหมด 12 17 13

ระบบการมอบทุนการศึกษาอื่นๆ

(ตารางรายละเอียดระบบการมอบทุนการศึกษาอื่นๆ)

ประเภททุนการศึกษา องค์กรที่มอบทุน มูลค่าทุน (ต่อเดือน) ระยะเวลาของทุน ผลการดำเนินงาน
ทุนการศึกษาจากบริษัท KYORITSU MAINTENANCE CO.,LTD มูลนิธิเคียวริตสึ 60,000 เยน 1 ปี ปีการศึกษา 2012 มอบทุนทั้งสิ้นจำนวน 3 ทุน (จีน 1 เวียดนาม 2) ปีการศึกษา 2013 มอบทั้งสิ้น 3 (จีน1 เวียดนาม 2) ปีการศึกษา 2014 มอบทั้งสิ้น 6ทุน (เวียดนาม 3 กัมพูชา 2 พม่า1)
ทุนสำหรับการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาตินอกเหนือจากการออกค่าเราเรียนเอง สถาบันส่งเสริมนักเรียนญี่ปุ่น 48,000 เยน 1 ปี ปีการศึกษา 2012 มอบทั้งสิ้น 1ทุน (พม่า) ปีการศึกษา 2013 มอบทั้งสิ้น 1ทุน (เวียดนาม) ปีการศึกษา 2014 มอบทั้งสิ้น 1 ทุน (จีน)
ทุนการศึกษาของมูลนิธิสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศจีน มูลนิธิเคียวริตสึ 100,000 หรือ 50,000 เยน 1 ปี ปีการศึกษา 2012 มอบทั้งสิ้นจำนวน 1 ทุน (จีน) ปีการศึกษา 2014 มอบทั้งสิ้นจำนวน 4 ทุน (จีนทั้งหมด)